martzim
אוג 142012
 
טופס בקשה לאישור השתלמות ממושכת - סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה להשתלמות-סגל אקדמי בכיר.pdf
הצעה למסגרת העסקה כמורה מן החוץ
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום
בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום 6.2014.docx
View post
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למרצה מן החוץ.docx
פעילות לצורך גמול הצטיינות
פעילות לצורך גמול הצטיינות
פעילות לצורך גמול הצטיינות-תשעח.doc
פעילות לצורך הפחתת הוראה ומענקי תקציב מחקר
פעילות לצורך הפחתת הוראה ומענקי תקציב מחקר
פעילות לצורך הפחתת הוראה ומענק תקציבי מחקר-תשעח.doc
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר
טופס בקשה לאישור עבודה נוספת- סגל אקדמי בכיר תשעח.docx
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש
טופס בקשה למתן אישור להפחתת הוראה או תשלום גמול בגין הוראת קורס חדש.docx
טופס בקשה להשתתפות המכללה ברכישת מחשב נייד
טופס בקשה להשתתפות המכללה ברכישת מחשב נייד
טופס בקשה להשתתפות המכללה ברכישת מחשב נייד .pdf
View post
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת
טופס החזר נסיעות ושינוי כתובת.pdf
שאלון לעובדים - העסקת עובדים בעלי מוגבלויות
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח
טופס הזמנת מרצה אורח.doc
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר2017
טופס הצהרה בדבר היעדרות / אי היעדרות בגין מחלה לסגל האקדמי הבכיר2017
טופס הצהרה בדבר אי היעדרות או היעדרות בגין מחלה-סגל אקדמי בכיר.doc
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי
בקשה לקביעת תעריף שכר חריג למורה חיצוני במרכז הקדם אקדמי.pdf
ערכה למתרגל תשע"ח
ערכה למתרגל תשע"ח
ערכה למתרגל.pdf
ערכה למורה מן החוץ תשע"ח
ערכה למורה מן החוץ תשע"ח
ערכה למורה מן החוץ(2).pdf
ערכה לסגל במינוי תשע"ח
ערכה לסגל במינוי תשע"ח
ערכה מלאה לסגל במינוי.pdf
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה תשע"ח
ערכה למדריכי הכשרה מעשית בשדה תשע"ח
ערכה למדריכי הדרכה בשדה.pdf